Przy zamówieniach od 230 zł darmowa przesyłka krajowa od Republic of Ties. Obsługa klientów: pn-pt 9:17: tel.: +48 889 994 671

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

republicofties.com

obowiązuje od dnia 13-02-2024

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
 11. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Sklep Internetowy www.republicofties.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.republicofties.com prowadzony jest przez JJ Clothing Company Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000567189, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł w całości opłacony, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, adres do doręczeń: Skrytka Pocztowa nr 2, 00-950 Warszawa, NIP 5223034168, REGON 362085964, adres poczty elektronicznej: team@republicofties.com.

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe sprzedawcy).

1.4.      Definicje:

1.4.1.     DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.     FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.     KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.     KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.     KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.     NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.7a.    PUNKTY – funkcjonalność Konta, wirtualne punkty zapisywane w ramach Konta Klienta w Sklepie Internetowym przyznawane Klientowi przez Sprzedawcę tytułem zawieranych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz umożliwiające dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży na warunkach zawartych w załączniku numer 1 do Regulaminu.

1.4.8.     PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.     REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.   SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.republicofties.com na platformie sklepowej Shoper.

1.5.      SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – JJ Clothing Company Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000567189, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495 posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, adres do doręczeń: Skrytka Pocztowa nr 2, 00-950 Warszawa, NIP 5223034168, REGON 5223034168, adres poczty elektronicznej: team@republicofties.com.

1.5.1.     UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.2.     USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.3.     USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.5.4.     USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

1.5.5.     ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.5.6. AKT O USŁUGACH CYFROWYCH, AKT – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).

1.5.7. NIELEGALNE TREŚCI – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa. 

2.     USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.     Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.     Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: team@republicofties.com lub też pisemnie na adres Skrytka Pocztowa nr 2, 00-950 Warszawa.

2.1.2.     Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.     Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.     Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się” a następnie po potwierdzeniu poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail ze Sklepu Internetowego.

2.1.3.1.     Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: team@republicofties.com lub też pisemnie na adres: Skrytka Pocztowa nr 2, 00-950 Warszawa.

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego wskazany jest w pkt 6 Regulaminu.

3.     WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (a w wersji językowej angielskiej podana jest w euro) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.     SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.     Płatność Punktami na warunkach zawartych w załączniku numer 1 do Regulaminu.

4.1.2.     Pkt celowo pozostawiony pusty

4.1.3.     Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

              Bank: mBank

              Numer rachunku dla waluty PLN: 72 1140 2004 0000 3102 7577 7002.

              Numer rachunku dla waluty EUR: 92 1140 2004 0000 3912 0419 6424

4.1.4.      Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Autopay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.autopay.pl.

4.1.4.1.    Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Autopay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.4.1.1. Autopay.pl – spółka AUTOPAY S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i Dostawy”.

4.2.      Termin płatności:

4.2.1.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Punktami, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.3.      Kupony rabatowe:

4.3.1.     Sprzedający możemy emitować kupony rabatowe do wykorzystania w Sklepie Internetowym, które mogą być realizowane wyłącznie w Sklepie Internetowym.

4.3.2.     Kupony rabatowe mogą być ważne tylko przez określony, podany na nich okres i w zależności od warunków danego kuponu, mogą być zrealizowane wielokrotnie albo tylko raz i nie można ich łączyć ze sobą.

4.3.3.     Kupony rabatowe mogą mieć ograniczenia dot. minimalnego zamówienia (ilościowego lub wartościowego).

4.3.4.     Kupon rabatowy może być wykorzystany do zapłaty wyłącznie przez Klienta do którego kupon został skierowany/wyemitowany.

4.3.5.     Jeśli Klient złoży zamówienie na Produkt w cenie niższej niż wartość kuponu rabatowego, nie otrzyma zwrotu nadpłaty, a pozostała kwota kuponu wygaśnie.

4.3.6.     Kwota z kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

4.3.7.     W przypadku gdy wartość kuponu rabatowego nie pokrywa kwoty zzamówienia danego Klienta, należy dopłacić różnicę korzystając z form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.

4.3.8.     Jeśli Klient podczas zakupu skorzystał z kuponu rabatowego, Sprzedający ma prawo do naliczenia Klientowi pierwotnej ceny towaru, który (w przypadku zwrotu) zatrzymał Klient. – dotyczy sytuacji, gdy kwota całego zamówienia spadnie poniżej wartości wykorzystanego podczas zakupu kuponu rabatowego.

4.3.9.     Kupony rabatowe mogą oferować zniżkę procentową lub opiewać na daną kwotę (kupony kwotowe). W przypadku kuponów kwotowych, z przyczyn technicznych, otrzymana kwota rabatu może nieznacznie różnic się od kwoty wprowadzonej w kuponie. W przypadku różnicy in minus (na niekorzyść Klienta) – maksymalna kwota różnicy, może wynosić 0,10 zł. Na żądanie Klienta, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Klientowi różnicę w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania. Żądanie Klienta należy wysłać na adres:

a)     pisemnie na adres: Skrytka Pocztowa nr 2, 00-950 Warszawa;

b)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: team@republicofties.com;

4.3.10.   Warunkiem zrealizowania kuponu rabatowego za zapisanie się do Newslettera, jest:

a)     Założenie Konta na stronie Sklepu Internetowego:

b)    Podanie w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięcie pola „Zapisz się” a następnie potwierdzenie poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail ze Sklepu Internetowego.

4.3.11.   Kupony rabatowe za zapisanie się do Newslettera, są możliwe do zrealizowania w terminie 2 dni roboczych biegnących od późniejszej z dat:

a)     zapisania się do Newslettera przez Klienta, zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 4.3.10;

b)    założenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym. 

4.3.12 Sprzedawca może udostępnić możliwość realizacji kuponu rabatowego przyznawanego a zapisanie się do Newslettera bez konieczności spełniania przez Klienta jednego lub wszystkich warunków wskazanych w punktach 4.3.10 i 4.3.11. Aktualne warunki realizacji kuponu rabatowego będą wskazane na stronie Sklepu Internetowego w sekcji Newsletter.

5.     KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej  i innych krajów wskazanych w zakładce „Płatności i Dostawy”.

5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostawa Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku dokonania zakupów w kwocie minimum 230 zł, jest realizowana na koszt Sprzedawcy. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i Dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.      Pkt celowo pozostawiony pusty.

5.4.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.     Przesyłka pocztowa,

5.4.2.     Przesyłka kurierska,

5.4.3.     Paczkomaty InPost.

5.5.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy a w przypadku płatności kartą płatniczą od uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

5.5.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności Punktami – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.       Pkt celowo pozostawiony pusty:

5.6.1.     Pkt celowo pozostawiony pusty

5.6.2.     Pkt celowo pozostawiony pusty.

6.     PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJA 
6.1.          Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2.          Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.2.1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.2.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.2.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.3.          Reklamacja może zostać złożona na przykład: 

6.3.1.     pisemnie na adres: Sheep Me Magazyn, Hala D, Rampa 11, Ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów

6.3.2.     w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: team@republicofties.com;

6.4.          Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: 

Sheep Me Magazyn, Hala D, Rampa 11, Ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów

6.5.          Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6.          W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.7.          Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6.8.          Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7.     POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php . 

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 

8.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8.1.          Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.     pisemnie na adres: Sheep Me Magazyn, Hala D, Rampa 11, Ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów

8.1.2.     w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: team@republicofties.com;

8.2.          Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: Sheep Me Magazyn, Hala D, Rampa 11, Ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów.

8.3.          Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4.          Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.5.          W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6.          Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

8.6.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8.6.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7.          Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe:

8.7.1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

8.7.2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

8.8.          Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.          Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

8.10.       Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 


9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9.7.          Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

9.8.          Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

10.  DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1.   Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. 

10.2.   Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, złożenie zamówienia oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zapisanie się do Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 4.3.10 oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Usługi Elektronicznej Newsletter.

10.3.      Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

10.3.1.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub poprzez usługę Paczkomaty InPost Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.3.1.A Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranej firmie prowadzącej usługi księgowe i wybranej firmie wystawiającej faktury/rachunki sprzedaży.

10.3.2.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4.   Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.4.1.   pisemnie na adres: Skrytka Pocztowa nr 2, 00-950 Warszawa;

10.4.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: team@republicofties.com

10.5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

10.6. Szczegółowe dane dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności, pod adresem 

https://republicofties.com/pl/i/Polityka-Prywatnosci/66

11. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

11.1 Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia). Usługobiorca może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

11.2. PUNKT KONTAKTOWY - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej team@republicofties.com jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.

11.3 Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:

11.3.1. Na adres poczty elektronicznej team@republicofties.com dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.

11.3.2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

11.3.3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.

11.3.4 Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

11.3.5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.

11.4 Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:

11.4.1. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu Internetowego.

11.4.1.1. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

11.4.1.2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd

11.4.1.3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;

11.4.1.4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

11.4.1.5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

11.4.1.6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.

11.4.1.7. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.

11.4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.

11.4.3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.

11.4.4. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

11.5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.

11.6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.

11.7. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy. 

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.   Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim, a w przypadku gdy Klient wybierze angielską wersję językową Sklepu Internetowego, umowy zawierane są w języku angielskim.

12.2.   Zmiana Regulaminu:

12.2.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.2.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.2.3.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Załącznik numer 1 do Regulaminu

Warunki przyznawania Punktów w Sklepie Internetowym

1. Punkty mogą zostać przyznane jedynie Klientowi będącemu konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonujacą zakupu niezwiązanego z prowadzona przez siebie działalnością gospodarczą, posiadającemu Konto w Sklepie Internetowym.

1.1. Warunkiem otrzymania Punktów przez Klienta jest złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień i zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym przez Klienta zalogowanego na swoje Konto (Klient może się zalogować na Konto zarówno przed, jak i w trakcie składania Zamówienia).

1.2. Klientowi przyznawane są Punkty tytułem zawieranych i opłaconych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym zgodnie z następującym przelicznikiem:

1 złoty wartości Umowy Sprzedaży = 1 Punkt

1.3. Punkty są naliczane od całych złotówek zaokrąglając je w dół (przykładowo, jeżeli Produkt kosztuje 2,90 zł, to Klient otrzyma 2 Punkty).

1.4. Do wartości Umowy Sprzedaży nie wlicza się związanych z nią kosztów dostawy (jeżeli występują). 

1.5. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą nie uwzględnia się wartości Umów Sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił w ramach skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny (w Sklepie Internetowym Sprzedawca wydłużył termin na skorzystanie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny z 14 do 30 dni).

1.6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umów Sprzedaży od wartości których zostały Klientowi przyznane Punkty, które jeszcze przed odstąpieniem od umowy zostały wykorzystane przez Klienta do zapłaty tytułem kolejnej Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia ze zwracanej płatności kwoty odpowiadającej wartości Umowy Sprzedaży dla której płatność nastąpiła za pomocą Punktów.

1.7. Punkty przyznawane są Klientowi automatycznie po zawarciu Umowy Sprzedaży. Przyznane Klientowi Punkty są widoczne w ramach Konta Klienta maksymalnie w ciągu 1 Dnia Roboczego od dnia otrzymania przez Sprzedawcę płatności tytułem Umowy Sprzedaży i następnie umożliwiają dokonanie płatności w Sklepie Internetowym.

1.8. Punkty nie są przyznawane w przypadku Umów Sprzedaży, w których Klient jako sposób wybrał płatność Punktami.

2. Warunki dokonywania płatności Punktami w Sklepie Internetowym

2.1 Klient posiadający Punkty może za ich pomocą dokonać płatności tytułem Umowy Sprzedaży. W przypadku płatności Punktami konieczne jest uiszczenie całej ceny Umowy Sprzedaży za pomocą Punktów, z wyłączeniem kosztów dostawy, za które płatność powinna być dokonana z wykorzystaniem pozostałych sposobów płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.

2.2. Punkty posiadane przez Klienta widoczne są w panelu Konta w zakładce „Program lojalnościowy”. Klient, który chce dokonać płatności Punktami powinien wybrać stosowną opcję w Formularzu Zamówienia oraz podać ilość z posiadanych przez siebie Punktów, którymi chce dokonać płatności tytułem Umowy Sprzedaży (Klient może wykorzystać wszystkie posiadane Punkty albo tylko część. Klient może opłacić Punktami Umowę Sprzedaży jedynie w całości). Następnie w kolejnych krokach Formularza Zamówienia wartość Umowy Sprzedaży zostanie odpowiednio automatycznie obniżona o ilość wykorzystanych Punktów przez Klienta.

2.3. Punkty umożliwiają Klientowi dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży zgodnie z następującym przelicznikiem:

10 Punktów = 1 złoty wartości Umowy Sprzedaży

3. Ważność Punktów

3.1. Klient ma możliwość otrzymywania Punktów oraz korzystania z nich przez okres posiadania i korzystania z Konta w Sklepie Internetowym. 

 

REGULAMIN PROMOCJI W ZESTAWIE TANIEJ ORAZ DARMOWA DOSTAWA
DLA KLIENTÓW REPUBLICOFTIES.COM

z dnia 09-05-2024

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Promocji jest spółka JJ CLOTHING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567189; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5223034168; REGON: 362085964; adres poczty elektronicznej: team@republicofties.com.


1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem: https://republicofties.com.

1.4. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, które rozpoczynają się dużą literą (np. Umowa Sprzedaży, Zamówienie), należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. DEFINICJE:

2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KLIENT, UCZESTNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.

2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. ORGANIZATOR - JJ CLOTHING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567189; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5223034168; REGON: 362085964; adres poczty elektronicznej: team@republicofties.com.

2.1.4. PRODUKT – rzecz ruchoma nabyta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego w ramach Umowy Sprzedaży.

2.1.5. PROMOCJA W ZESTAWIE TANIEJ – promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem dotycząca obniżenia cen jednostkowych Produktów objętych tą promocją w razie ich zakupu przez Klienta w zestawie.

2.1.6. PROMOCJA DARMOWA DOSTAWA – promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem dotycząca bezpłatnej dostawy Produktów dla Umów Sprzedaży, których wartość przekracza próg określony w Regulaminie .

2.1.7. PROMOCJA – łącznie Promocja w Zestawie Taniej oraz Promocja Darmowa Dostawa.

2.1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.

2.1.9. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – regulamin Sklepu Internetowego dostępny na jego stronie pod adresem: https://republicofties.com/pl/i/Regulamin/3

2.1.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://republicofties.com, w którym organizowana jest Promocja.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient. Udział w Promocji jest dobrowolny.

3.2. Klient może przystąpić do Promocji poprzez dodanie do koszyka Produktów objętych Promocją (informacja o objęciu danego Produktu Promocją zamieszczona jest na stronie Sklepu Internetowego poprzez oznaczenie „W ZESTAWIE TANIEJ”).

3.2.1. w przypadku Promocji w Zestawie Taniej informacja o objęciu danego Produktu Promocją zamieszczona jest na stronie Sklepu Internetowego poprzez oznaczenie „W ZESTAWIE TANIEJ”).

3.2.1. w przypadku Promocji Darmowa Dostawa – wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym objęte są Promocją.

3.3. Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klientowi zabrania się korzystania z Promocji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.

4. WARUNKI PROMOCJI W ZESTAWIE TANIEJ

4.1. Promocja w Zestawie Taniej polega na obniżeniu cen jednostkowych Produktów objętych Promocją w Zestawie Taniej w razie ich zakupu przez Klienta w zestawie. Warunkiem zastosowania Promocji w Zestawie Taniej jest zakup Produktów objętych Promocją w Zestawie Taniej w zestawie. W przypadku zakupu tych Produktów poza zestawem objętych Promocją w Zestawie Taniej zastosowanie mają standardowe ceny jednostkowe Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego.

4.2. W przypadku objęcia danego Produktu Promocją w Zestawie Taniej informacja w tym zakresie jest określana każdorazowo dla danego Produktu na stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły dotyczące Promocji dla danego zestawu Produktów są wskazywane Klientom na stronie Sklepu Internetowego w jego opisie – w tym podana jest standardowa cena jednostkowa Produktów wchodzących w zestaw objęty Promocją w Zestawie Taniej w przypadku ich zakupu poza Promocją w Zestawie Taniej.

4.3. Zakup zestawu Produktów objętych Promocją, w tym podanie informacji o jego cenie, przebiega zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego tak samo jak dla standardowych Zamówień na pojedyncze Produkty składane w Sklepie Internetowym.

4.4. W przypadku zestawu Produktów objętych Promocją w Zestawie Taniej Klient zachowuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 8 Regulaminu Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem poniższych warunków:

4.4.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży obejmującego cały zakupiony zestaw Produktów objętych Promocją w Zestawie Taniej proces odstąpienia przebiega w pełni standardowo i Klient otrzymuje zwrot pełnej ceny za zakupiony zestaw Produktów na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego;

4.4.2. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży obejmującej promocyjny zestaw Produktów, to jest w razie chęci zwrotu nie całego zestawu Produktów, a jedynie wybranych przez Klienta Produktów wchodzących skład promocyjnego zestawu, warunki Promocji w Zestawie Taniej przestają być spełnione. Klient w tym wypadku jest zobowiązany do uiszczenia różnicy między standardową ceną jednostkową Produktu nieobjętego częściowym odstąpieniem, a ceną zapłaconą za ten Produkt w ramach zestawu objętego Promocją w Zestawie Taniej. Informacja o standardowej cenie jednostkowej za Produkt wchodzący w skład promocyjnego zestawu wskazywana jest Klientom na stronie Sklepu Internetowego w jego opisie. Sprzedawca natomiast zwraca Klientowi kwotę wynikającą z częściowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego, przy czym w razie braku uiszczenia przez Klienta różnicy między standardową ceną jednostkową Produktu nieobjętego częściowym odstąpieniem, a ceną zapłaconą za ten Produkt w ramach zestawu objętego Promocją w Zestawie Taniej, Sprzedawca może dokonać potrącenia tej różnicy ze zwracaną Klientowi kwotą.

4.4.3. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta obejmującej promocyjny zestaw Produktów i następnie poinformowania go przez Sprzedawcę o konieczności zapłaty różnicy między standardową ceną jednostkową Produktu nieobjętego częściowym odstąpieniem, a ceną zapłaconą za ten Produkt w ramach zestawu objętego Promocją w Zestawie Taniej - Klient ma prawo w terminie 14 dni od poinformowania go zarówno do odstąpienia od całości Umowy Sprzedaży, jak i do wycofania swojego oświadczenia o odstąpieniu, w sytuacji, gdy uzna, że takie rozwiązanie jest dla niego korzystniejsze niż zapłata różnicy między standardową ceną jednostkową Produktu nieobjętego częściowym odstąpieniem, a ceną zapłaconą za ten Produkt w ramach zestawu objętego Promocją w Zestawie Taniej. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dodatkowym prawem Klienta i nie narusza ani nie ogranicza jego innych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.5. Promocja łączy się z innymi promocjami oraz indywidualnie przyznawanymi rabatami w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej promocji stanowią inaczej.

4A. WARUNKI PROMOCJI DARMOWA DOSTAWA

4.1.A. Promocja Darmowa Dostawa polega na obniżeniu do 0 zł kosztów dostawy Produktów do Klienta dla Umów Sprzedaży, których wartość jest równa lub przekracza każdorazowo próg 230 zł (dwieście trzydzieści złotych). W przypadku Umów Sprzedaży poniżej tego progu zastosowanie mają standardowe koszty dostawy wskazane na stronie Sklepu Internetowego, w tym w trakcie składania Zamówienia.

4.2.A. Promocją Darmowa Dostawa objęte są wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym – dla skorzystania z Promocji Darmowa Dostawa konieczne jest jednak aby wartość danej Umowy Sprzedaży była równa lub przekraczała próg określony w pkt. 5.1. Regulaminu.

4.3.A. Zakup Produktów objętych Promocją Darmowa Dostawa przebiega zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego tak samo jak dla standardowych Zamówień.

4.4.A. W przypadku Produktów objętych Promocją Darmowa Dostawa Klient zachowuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 8 Regulaminu Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem poniższych warunków:

4.4.1.A. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży obejmującego wszystkie Produkty oraz częściowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży niezmniejszającego wartości Umowy Sprzedaży poniżej progu określonego w pkt. 5.1. Regulaminu proces odstąpienia przebiega w pełni standardowo i Klient otrzymuje zwrot ceny za zakupione Produkty, których dotyczy odstąpienie na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego;

4.4.2.A. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży objętej Promocją Darmowa Dostawa zmniejszającego wartość Umowy Sprzedaży poniżej progu określonego w pkt. 5.1. Regulaminu warunki Promocji Darmowa Dostawa przestają być spełnione. Klient w tym wypadku jest zobowiązany do uiszczenia standardowych kosztów dostawy, które musiałby ponieść w razie zakupu tylko tych pozostawionych Produktów w Sklepie Internetowym. Informacja o standardowych kosztach dostawy poza Promocją Darmowa Dostawa wskazane są na stronie Sklepu Internetowego, w tym w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca natomiast zwraca Klientowi kwotę wynikającą z częściowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego, przy czym w razie braku uiszczenia przez Klienta standardowych kosztów dostawy, które musiałby ponieść w razie zakupu tylko tych pozostawionych Produktów w Sklepie Internetowym, Sprzedawca może dokonać potrącenia tej kwoty ze zwracaną Klientowi kwotą.

4.4.3.A. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży objętej Promocją Darmowa Dostawa zmniejszającego wartość Umowy Sprzedaży poniżej progu określonego w pkt. 5.1. Regulaminu i następnie poinformowania go przez Sprzedawcę o konieczności uiszczenia przez Klienta standardowych kosztów dostawy, które musiałby ponieść w razie zakupu tylko tych pozostawionych Produktów w Sklepie Internetowym - Klient ma prawo w terminie 14 dni od poinformowania go zarówno do odstąpienia od całości Umowy Sprzedaży, jak i do wycofania lub zmiany swojego oświadczenia o odstąpieniu częściowym, w sytuacji, gdy uzna, że takie rozwiązanie jest dla niego korzystniejsze niż uiszczenie przez Klienta standardowych kosztów dostawy, które musiałby ponieść w razie zakupu tylko tych pozostawionych Produktów w Sklepie Internetowym. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dodatkowym prawem Klienta i nie narusza ani nie ogranicza jego innych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.5.A. Promocja łączy się z innymi promocjami oraz indywidualnie przyznawanymi rabatami w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej promocji stanowią inaczej.

5. WARUNKI REZYGNACJI Z PROMOCJI

5.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez brak zakupu zestawów Produktów objętych Promocją lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: team@republicofties.com lub też pisemnie na adres: Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje związane z Promocją Klient może składać na przykład pisemnie pod adresem: Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: team@republicofties.com.

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

7.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

7.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

7.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym celach, na następującej podstawie prawnej podstawach oraz w następujących okresach:

A) Cel przetwarzania danych: Realizacja Promocji
Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Promocji, z której chce skorzystać osoba, której dane dotyczą
Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Klientów.

B) Cel przetwarzania danych: Marketing bezpośredni
Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora.
Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

C) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).


7.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

7.6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 7 Regulaminu.

7.6.2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 7 Regulaminu.

7.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

7.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

7.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.7.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 7 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie i język polski. Językiem stosowanym w komunikacji Organizatora z Uczestnikiem jest język polski.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

 

Szybka wysyłka

Zamówienia realizujemy na bieżąco

wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego  

Darmowa dostawa

Przy zamówieniach od 230pln

wysyłka gratis!!! 

Kontakt

Skorzystaj z formularza dostępnego

na naszej stronie  

30 dni na zwrot

Zamówione produkty możesz zwrócić

do 30 dni od daty zakupu 

X

Zdobądź kod zniżkowy 15zł na zakupy

Minimalna kwota zakupów 99 zł

Podaj swój adres e-mail poniżej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl